Spiritualiteit

The most beautiful love that you can experience is Soul love ... when two souls recognize each other rediscover love each other on a soul level. No better feeling is there, it feels like you want to die or in other words, may be attempted in all the universe at that time. The happiness is impossible to describe. The special feature is that it is not anything sexual, although the word surrender to the other as such, is to be felt. The surrender is something divine, you feel the true essence of yourself and others, and it seems to be a fire and a delicious bliss. I have ever experienced and I know how to love people but that special moment I will never forget...

 

MANOJERO

De mooiste liefde die je kan beleven is Ziels liefde...wanneer 2 zielen elkaar hervinden herkennen elkaar weer op zielsniveau beminnen. Geen mooier gevoel is er dan, het voelt dat je op dat moment wilt sterven of anders gezegd wil opgaan in het geheel het Universum. Het geluksgevoel is niet te omschrijven. Het bijzondere is dat het niet iets seksueels is, hoewel het woord overgave aan de ander als zodanig wel gevoeld wordt. De overgave is iets goddelijks je voelt de ware kern van jezelf en de ander en het lijkt een vuur en een overheerlijke zaligheid. Ik heb het ooit ervaren en ik weet dat hoe lief ik mensen ook vind en zij mij....dit gevoel niet evenaard kan worden.

 

Manojero

In the west, the oft-heard statement is: "a man lives only once." Fortunately, more and more people are becoming convinced of it in the West, that man goes through many lifetimes to learn. From each of those lives Everything we store in the deeper layers of our subconscious, which continues to consist of one in the other life. It takes its character and appearance grossly note that he or she is in all the past lives have shaped and reshaped, as the previous failures and previous triumphs, but also the peculiarities of those lives. That is the secret of life, all that remains, and not die, but can even be born again ..

The soul returns to the body has a difficult time because the body is a prison for the soul,. The freedom is taken away, and in this "straitjacket", the soul must find his new way.

 

Man "thinks" too much with his intellect and less with his heart, that he's forgotten. The contact with the Universe lies at the heartcentre. Through this center, you can make contact with your subconscious. When you become aware of this center, memories will arise from the heart, and then recorded in the brains and interpreted.

In 2014 ben ik samen met Wim Kootstra actief geweest om op locatie te fotograferen. Het resultaat is een prachtig fotoverhaal die het gevoel van ons verwoord hoe voor ons reincarnatie voelt Karma Kameleon.

Wie Oren heeft om te Horen en Ogen om te Zien......

 

Magdalena Evangelie

  • in het westen klinkt de veel gehoorde uitspraak:" een mens leeft maar een keer". Gelukkig raken steeds meer mensen, ook in het Westen ervan overtuigd, dat de mens vele levens doorloopt om vanuit ieder van die levens te leren. Alles slaan we op in de diepere lagen van ons onderbewustzijn , dat blijft door bestaan van het een in het andere leven. Men neemt zijn karakter en uiterlijk in grote trekken mee, dat hij of zij in al de vorige levens heeft gevormd en hervormd, zoals de vorige mislukkingen en vorige triomfen, maar ook de eigenaardigheden uit die levens. Dat is het geheim van leven, dat alles blijft bestaan en niet doodgaat , maar zelfs ook wedergeboren kan worden..
  • De ziel die terugkeert in het lichaam heeft het moeilijk, want het lichaam is voor de ziel een gevangenis, waarin zij wordt opgesloten.De bewegingsvrijheid wordt ontnomen en in dit "keurslijf ", moet de ziel zich een tijd gaan voort bewegen..
  • De ziel "moet" daarom op aarde proberen om het lichaam zover te krijgen, dat die zich voegt naar de geestelijke ontwikkeling om straks weer "goed" terecht te komen.
  • De mens "denkt" teveel met zijn intellect en te weinig met zijn hart, dat is hij verleerd. Immers het centrum, waarmee de mens contact kan maken met het grote universum, waarvan hij deel uit maakt, ligt bij het hart. Via dit centrum kan je contact maken met je onderbewuste. Wanneer je je bewust wordt van dit centrum, zullen herinneringen opwellen vanuit het hart en vervolgens in de hersenen geregistreerd en geinterpreteerd worden

In 2014 I was active with Wim Kootstra to shoot on location. The result is a stunning picture story that feeling of us expressed how our reincarnation feels Karma Chameleon.

Who Has Ears to hear and eyes to see ......

 

Magdalena Gospel